INFORMACJA KONSUMENCKA

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), podajemy do wiadomości Klienta poniższe informacje.

Dane sprzedawcy:

Monika Matusiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

“Duende Royal” Monika Matusiak z siedzibą pod adresem: ul. Rocha Kowalskiego 8/14, 92-427 Łódź, NIP: 7282167920, REGON: 472202790, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail: duenderoyal.official@gmail.com

Wskazane powyżej dane są właściwe również w sprawach dotyczących składania reklamacji.

Sposób kontaktowania się z Klientem:

Sprzedawca oświadcza, że będzie kontaktował się z Klientem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonów – zgodnie z przekazanymi przez Klienta informacjami. W przypadku, gdy będzie to w jakikolwiek sposób niemożliwe, Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listownie).

Istotne właściwości towaru:
Przedmiotem umowy są: towary oferowane w sklepie internetowym, ich właściwości są wskazane bezpośrednio przy prezentowanym towarze/usłudze.

Cena:
Cena towaru widnieje przy każdym produkcie prezentowanym w sklepie internetowym. Cena wyrażona jest w walucie polskiej (może być również w euro lub dolarach amerykańskich). Wskazuje stawkę oraz wysokość podatku VAT. Cena obejmuje wszystkie elementy, poza kosztami przesyłki. Koszty przesyłki dodawane są do ceny zamówionych produktów po wyborze przez klienta sposobu dostarczenia towaru.

Zasady płatności:
Klient może dokonać płatności w następującej formie:
1) przedpłata (w pełnej wysokości): przelew tradycyjny, przelew internetowy, karta płatnicza;
2) za pobraniem: płatne przy odbiorze kurierowi.
Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 14 dni od daty ich złożenia, zostaną automatycznie anulowane (z wyjątkiem zamówień opłacanych „za pobraniem”).


Koszty przesyłki oraz termin dostarczenia towaru:
Klient może wybrać następujące formy dostawy:
Forma dostawy Koszt dostawy Czas dostawy
Przesyłka kurierska Koszt dostawy podany jest każdorazowo przy składaniu zamówienia 2-3 dni robocze
Paczkomat Koszt dostawy podany jest każdorazowo przy składaniu zamówienia 2-3 dni robocze
Odbiór osobisty Darmowy –

Dla zachowania powyższych terminów niezbędne jest złożenie zamówienia w dni robocze – od poniedziałku do piątku do godz. 12:00. Zamówienia złożone po tej godzinie uznaje się za złożone w kolejnym dniu roboczym.
W przypadku wyboru opcji przedpłaty termin dostawy liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
Proces realizacji zamówień złożonych w piątek po godz. 12:00, sobotę, niedzielę oraz święta rozpoczyna się w poniedziałek lub najbliższy dzień roboczy po danym dniu świątecznym.
Towar jest wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.

Prawo odstąpienia od umowy:
Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy zachęcamy do złożenia swojego świadczenia na formularzu przesłanym do Państwa.

Pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Koszty odstąpienia:
Klient, który skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towarów.

Termin związania ceną:
Cena umowy (za zakupiony towar) obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie do momentu realizacji zamówienia.

Sposób reklamacji:
Sprzedawca na towary oferowane w Sklepie udziela gwarancji. W przypadku chęci skorzystania z procedury gwarancyjnej Klient jest zobowiązany do postępowania zgodnie z załączonym Formularzem Reklamacyjnym.
W przypadku niezgodności towaru z umową Klient może skorzystać z rękojmi, w takim przypadku należy postępować zgodnie z następującą procedurą.
Jeżeli zdaniem Klienta zakupiony przez niego towar nie jest zgodny z umową, Klient jest zobowiązany:
odesłać towar lub zwrócić go osobiście na adres Sprzedawcy, w terminie nie dłuższym niż rok od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towaru;
wskazać preferowaną przez siebie formę rozstrzygnięcia reklamacji;
wskazać, na czym polega niezgodność towaru z umową;
podać swoje dane kontaktowe.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji w ciągu 30 dni. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego oraz ustalenia dalszych szczegółów postępowania, zgodnie z podanymi przez Klienta danymi teleadresowymi.
W przypadku uznania złożonej reklamacji Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z postępowaniem reklamacyjnym.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów:
Niniejszym informujemy, że wyrażamy zgodę na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów na drodze polubownej, w szczególności w drodze postpowania mediacyjnego.

Shopping Cart
Darmowa dostawa każdego flakonu od 50ml w cenie regularnej na terenie Polski
This is default text for notification bar